top
logo logo


Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hướng dẫn Công ty TNHH Quốc Hùng về mất hóa đơn mua hàng liên 2 bản gốc
Ngày ban hành: 28/6/2012
Ngày hiệu lực: 28/6/2012
 TỔNG CỤC THUẾ                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ AN GIANG                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   

Số: 2057 /CT-TTHT                         An Giang, ngày 28 tháng 6 năm 2012

V/v mất hóa đơn mua

hàng liên 2 bản gốc

 

 

Kính gởi: Công ty TNHH Quốc Hùng

Địa chỉ: 234/2 Trần Nguyên Hãn, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, AG

 

 

Cục Thuế An Giang nhận được công văn số 01/CTQH ngày 25/6/2012 của Công ty TNHH Quốc Hùng về việc mất hóa đơn mua hàng liên 2 bản gốc. Vấn đề này, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 22 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Quốc Hùng làm mất hóa đơn mua hàng liên 2 bản gốc, Công ty phải lập báo cáo về việc mất hóa đơn và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm ngày kể từ ngày xảy ra việc mất hóa đơn, đồng thời thực hiện việc lập biên bản ghi nhận sự việc mất hóa đơn theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 22 Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên.

Công ty được sử dụng hóa đơn bản sao kèm theo biên bản về việc mất hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

            Cục Thuế An Giang trả lời để Công ty TNHH Quốc Hùng biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

                                

 Nơi nhận:                                                  KT.CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                                                  PHÓ CỤC TRƯỞNG 
- BLĐ Cục Thuế;                                                                                        
- Phòng TH-NV-DT, KTNB;

- Lưu: VT, TTHT(D).                                              (Đã ký)    
                                                                  
                                                                   Trần Văn Phước   


 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

bottom
top

Số lượt truy cập


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay3620
mod_vvisit_counterHôm qua5356
mod_vvisit_counterTháng trước144607
mod_vvisit_counterTổng cộng6764479

Từ tháng 01/2011

bottom

Cục Thuế tỉnh An Giang
Số 10 đường Bùi Văn Danh, Phường Mỹ Xuyên - Tp Long Xuyên - tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076)3841.623. Email: hotrothueangiang@gmail.com