top
logo logo


Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hướng dẫn về xác định mức tiêu hao nhiên liệu hợp lý để tính thuế TNDN
Ngày ban hành: 26/05/2010
Ngày hiệu lực: 26/05/2010

  TỔNG CỤC THUẾ                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ AN GIANG                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          ___________                                                 ____________________        

Số: 1418/CT-TTHT                                                   Long Xuyên, ngày  26 tháng  5 năm 2010

  V/v xác định mức tiêu hao
nhiên liệu hợp lý để tính thuế TNDN


                Kính gửi: Liên minh HTX tỉnh An Giang.

                Địa chỉ: T5-T6 Điện Biên Phủ, phường Mỹ Long, TP LX, tỉnh AG.

 

Cục Thuế An Giang có nhận được công văn số 56/CVLT-LMHTX ngày 15/12/2009 của  Liên minh HTX tỉnh An Giang về định mức nhiên liệu để tính thuế cho HTX vận tải. Cục Thuế An Giang có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.3, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp qui định: “Mức tiêu hao hợp lý nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh doanh do doanh nghiệp tự xây dựng. Mức tiêu hao hợp lý được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 3 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sản xuất theo mức tiêu hao được xây dựng. Trường hợp doanh nghiệp trong thời gian sản xuất kinh doanh có điều chỉnh bổ sung mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá thì doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thời hạn cuối cùng của việc thông báo cho cơ quan thuế việc điều chỉnh, bổ sung mức tiêu hao là thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu,  hàng hoá Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành.”

Căn cứ vào quy định nêu trên, mức tiêu hao hợp lý nhiên liệu sử dụng vào hoạt động kinh doanh vận tải do HTX tự xây dựng và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 3 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động. Trường hợp  có điều chỉnh bổ sung mức tiêu hao nhiên liệu thì  HTX phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thời hạn cuối cùng của việc thông báo cho cơ quan thuế việc điều chỉnh, bổ sung mức tiêu hao là thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu,  hàng hoá Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành.

Cục Thuế thông báo để Liên minh HTX tỉnh An Giang biết và thực hiện theo đúng qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

                                  

 Nơi nhận:                                                  KT.CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                                                  PHÓ CỤC TRƯỞNG 
- BLĐ Cục Thuế;                                                                                        
- Phòng TH-NV-DT, KTNB;

- Lưu: VT, TTHT.                                              (Đã ký)    
                                                                  
                                                                   Trần Văn Phước   


 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

bottom
top

Số lượt truy cập


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1292
mod_vvisit_counterHôm qua5193
mod_vvisit_counterTháng trước144285
mod_vvisit_counterTổng cộng6562504

Từ tháng 01/2011

Lưu ý

Mọi thông tin ở mục này đều là thông tin chung, chỉ có giá trị tham khảo, không nên áp dụng cho bất kỳ trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.

 

bottom

Cục Thuế tỉnh An Giang
Số 10 đường Bùi Văn Danh, Phường Mỹ Xuyên - Tp Long Xuyên - tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076)3841.623. Email: hotrothueangiang@gmail.com