top
logo logo


Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hướng dẫn về hóa đơn GTGT đầu vào ghi không đúng địa chỉ bên mua
Ngày ban hành: 24/09/2010
Ngày hiệu lực: 24/09/2010

TỔNG CỤC THUẾ                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ AN GIANG                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Số: 4299/CT-TTHT                                                        An Giang, ngày 24 tháng  09  năm 2010

V/v hóa đơn GTGT đầu vào
ghi không đúng địa chỉ bên mua

 

                        Kính gửi:  Công ty TNHH Một thành viên Chế biến thức ăn
                             thủy sản Cửu Long An Giang.
                        Địa chỉ:  90 Hùng Vương, phường Mỹ Quý, TP LX, tỉnh AG.

Cục Thuế An Giang nhận được công văn số 09/CL.AG ngày 09/9/2010 của Công ty TNHH MTV Chế biến thức ăn thủy sản Cửu Long An Giang về hóa đơn GTGT đầu vào ghi không đúng địa chỉ bên mua. Vấn đề này, Cục Thuế An Giang có ý kiến như sau:

- Tại điểm 3, mục II, phần A Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: “3- Nội dung hoá đơn phải có đủ các chỉ tiêu sau đây thì mới có giá trị pháp lý: Họ, tên; địa chỉ; mã số thuế (nếu có), tài khoản thanh toán (nếu có) của người mua và người bán; tên hàng hoá dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng; thuế suất, tiền thuế giá trị gia tăng - GTGT (nếu có); tổng số tiền thanh toán; chữ ký người bán, người mua hàng. Trường hợp người mua hàng không ký khi lập hoá đơn được quy định tại khoản 1.11 mục VI Phần B Thông tư này.”

- Tại điểm 1.3, khoản 1, mục III, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT  qui định: “1.3. Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp: hoá đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hoá đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT); không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán; hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo); hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi.”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp hóa đơn GTGT đầu vào sai địa chỉ người mua hàng được xem là hóa đơn không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo qui định.

Trường hợp Xí nghiệp Điện Nước huyện Châu phú thuộc Công ty Điện Nước An Giang ký hợp đồng dịch vụ cấp nước với Công ty TNHH MTV Chế biến thức ăn thủy sản Cửu Long An Giang để cung cấp nước cho Nhà máy Chế biến Thức ăn (là đơn vị trực thuộc của Công ty TNHH MTV Chế biến thức ăn thủy sản Cửu Long An Giang tọa lạc tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu phú, tỉnh An giang) thì bên mua trong trường hợp này được xác định là Công ty TNHH MTV Chế biến thức ăn thủy sản Cửu Long An Giang,  do đó chỉ tiêu địa chỉ bên mua ghi trên hóa đơn tiền nước phải là địa chỉ của Công ty TNHH MTV Chế biến thức ăn thủy sản Cửu Long An Giang. Trường hợp Xí nghiệp Điện Nước huyện Châu phú ghi hóa đơn tiền nước đúng tên, mã số thuế bên mua, nhưng địa chỉ bên mua ghi sai thì bên bán và bên mua phải lập biên bản điều chỉnh lại thông tin địa chỉ bên mua ghi trên hóa đơn tiền nước đã ghi sai làm cơ sở để cơ quan thuế xem xét khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Cục Thuế thông báo để Công ty TNHH MTV Chế biến thức ăn thủy sản Cửu Long An Giang biết và thực hiện theo đúng qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.


                                  

 Nơi nhận:                                                  KT.CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                                                  PHÓ CỤC TRƯỞNG 
- BLĐ Cục Thuế;                                                                                        
- Phòng TH-NV-DT, KTNB;

- Lưu: VT, TTHT.                                              (Đã ký)    
                                                                  
                                                                   Trần Văn Phước   


 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

bottom
top

Số lượt truy cập


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay4517
mod_vvisit_counterHôm qua4298
mod_vvisit_counterTháng trước144607
mod_vvisit_counterTổng cộng6749872

Từ tháng 01/2011

Lưu ý

Mọi thông tin ở mục này đều là thông tin chung, chỉ có giá trị tham khảo, không nên áp dụng cho bất kỳ trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.

 

bottom

Cục Thuế tỉnh An Giang
Số 10 đường Bùi Văn Danh, Phường Mỹ Xuyên - Tp Long Xuyên - tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076)3841.623. Email: hotrothueangiang@gmail.com